Privacybeleid

ALGEMENE BEPALING

De website https://novavidarecovery.be (hierna, de “website”) wordt aangeboden door Nova Vida BVBA (hierna Nova Vida Recovery), Jan van Rijswijcklaan 164 bus 13, 2020 Antwerpen,  ondernemingsnummer: 0684.740.816. 

Dit privacybeleid heeft tot doel u te voorzien in transparantie informatie over hoe Nova Vida Recovery uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via haar website.

Nova Vida Recovery respecteert de privacy van de websitegebruikers (hierna:  “u” en “uw”). Nova Vida Recovery verwerkt persoonsgegevens die worden meegedeeld door u bij uw websitebezoek in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”).

Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokken, zoals u als websitebezoeker.

Toegang tot de website en/of het gebruik van de bepaalde diensten aangeboden op de website  (zoals het invullen van tests, of het opnemen van contact via email of het contactformulier, hierna de “Diensten”)  impliceert uw aanvaarding van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). U staat Nova Vida Recovery toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, uw persoonsgegevens te verwerken die Nova Vida Recovery via de website of  via sociale media van u ontvangt in het kader van de Diensten die Nova Vida Recovery hierop aanbiedt. In principe verkrijgt Nova Vida Recovery uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest u te registreren via een social media account (bijvoorbeeld LinkedIn), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. In dat geval raadt Nova Vida Recovery  u aan om het privacybeleid van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door hen worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de sociale media registratie functie.

Het Privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die op de website worden gehost en alle bedrijfspagina’s die door Nova Vida Recovery op sociale netwerken worden beheerd. De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Hoewel Nova Vida Recovery tracht enkel links te voorzien naar websites die haar hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, is Nova Vida Recovery niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Wanneer u links op de website van derden aanklikt, is het raadzaam eerst de privacy verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonsgegevens vrij te geven.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@novavidarecovery.be.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN PERSOONSGEGEVENS

Nova Vida Recovery is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar houd er rekening mee dat bepaalde Diensten niet kunnen geleverd worden en/of bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet meedeelt of het gebruik van bepaalde cookies weigert.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT, EN DE DOELEINDEN ERVAN

 1 Verwerking van persoonsgegevens van alle websitegebruikers via de geraadpleegde servers

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, via desktop, tablet of mobiel, wordt door de geraadpleegde servers en onder meer door middel van cookies, pixel tags of soortgelijke technologie niet-direct identificerende informatie verwerkt, verzameld en geregistreerd, zoals onder meer:

– Uw browservoorkeuren.

– Het type domein waarmee u verbinding maakt met het internet

– Uw IP adres.

– De datum en het tijdstip van toegang tot de website en andere verkeersgegevens.

– De bezochte pagina’s.

– Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie.

– Het gebruikte platform en / of besturingssysteem.

– De zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website te vinden.

– Demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijdscategorie, categorieën van interesses).

Voor welke doeleinden? Nova Vida Recovery verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het analyseren, aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruik van de website, het nagaan van acties van websitegebruikers en het opnemen van geanonimiseerde persoonsgegevens in statistieken met betrekking tot de verschillende onderdelen van de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van Nova Vida Recovery om de website en haar Diensten te optimaliseren.

– Het personaliseren van uw ervaring op de website en het vergemakkelijken van het navigeren via cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van Nova Vida Recovery om de website te optimaliseren.

– Het aanbieden van advertenties die zijn afgestemd op uw interesses via gerichte reclame, ook wel remarketing genoemd, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Hoelang? Voor verdere informatie met betrekking tot “cookies” en hun duurtijd wordt verwezen naar het Cookiebeleid.   

2 Verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers die zich registreren op de website om de nieuwsbrieven te ontvangen

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, kan u ervoor opteren u te registreren om nieuwsbrieven te ontvangen. Hiertoe verzamelt en verwerkt Nova Vida Recovery de volgende contactgegevens: voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer, opt-in/opt-out, het al-dan-niet openen van mailings en/of doorklikken van links in de mailing.

Voor welke doeleinden? Nova Vida Recovery verwerkt deze persoonsgegevens met het doel whitepapers, nieuwsbrieven en updates met betrekking tot haar diensten aan te bieden, evenals elk ander nieuws over haar, en om u op haar evenementen uit te nodigen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (indien geen cliënt) of de legitieme belangen van Nova Vida Recovery om haar cliënten relatie te behartigen (indien cliënt).

Hoelang? Nova Vida Recovery bewaart uw persoonsgegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, tot op het moment dat u Nova Vida Recovery informeert dat u niet langer dergelijke informatie, updates of uitnodigingen wenst te ontvangen. Het is niet de bedoeling van Nova Vida Recovery om u ongewenste emails te bezorgen. Elke email bevat de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrieven.

3 Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers die contact opnemen via het contactformulier, of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, en contact opneemt met Nova Vida Recovery via het contact formulier of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën verzamelt Nova Vide Recovery de volgende informatie over u:

– Contact gegevens (zoals voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer).

– Communicatie inhoud tussen u en Nova Vida Recovery.  

Voor welke doeleinden? Nova Vida Recovery verwerkt deze persoonsgegevens om te reageren op uw verzoek en/of u te contacteren voor een intakegesprek, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Nova Vida Recovery om uw verzoeken te beantwoorden en de door u gevraagde diensten aan te bieden.

Hoelang? Nova Vida Recovery bewaart uw persoonsgegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, 3 jaar na het laatste contact behoudens indien u cliënt wordt. In dat geval worden de gegevens in het medische dossier bewaard volgens de wettelijke termijn van 30 jaar.

4 Geen verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers die de online test(en) invullen

Wanneer u de website bezoekt, kan u opteren om één of meerdere testen online in te vullen en meteen online een evaluatie te ontvangen. Indien u één of meerdere de testen invult, afprint en/of bewaart, dan zijn de testresultaten anoniem: Nova Vida Recovery verzamelt geen persoonsgegevens over u wanneer u de test invult. Nova Vida Recovery ontvangt de ingevulde testen op een volledig anonieme wijze, voor data analyse, onderzoek, en statistische doeleinden met het oog op het verbeteren van de diensten die Nova Vida Recovery aanbiedt, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Nova Vida Recovery om haar dienstverlening permanent te optimaliseren. Nova Vida Recovery bewaart deze anonieme gegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, voor 10 jaar.

5 Naast bovenvermelde persoonsgegevens is het mogelijk dat Nova Vida Recovery over bijkomende persoonsgegevens beschikt, voor zover deze door u worden meegedeeld.

WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERKREGEN

– Via de website: door het invullen van het contactformulier op de website.

– Via telefoon: wanneer u telefonisch uw persoonsgegevens aan Nova Vida Recovery doorgeeft.

 -Via e-mail: wanneer u een e-mail aan een @Nova Vida Recovery.be e-mailadres richt.

– Via het gebruik van cookies, zoals hierboven uitgelegd en verder gedetailleerd in de Cookiebeleid.

– Via het gebruik van pixel tags of soortgelijke technologie.

MEDEDELING AAN VERWERKERS

De gegevens die u aan Nova Vida Recovery meedeelt kan zij aan externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Nova Vida Recovery gebruik van externe dienstverleners die uw gegevens verwerken onder meer voor systeem-  en online doeleinden, zoals:

– Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (via een cloud service provider, zoals Dropbox).

– Het verzorgen van website-functionaliteiten (o.a. via webontwikkelaar, CMS systeem en plug-ins).

– Het verzorgen van internet omgeving (o.a.webhosting, e-mailhosting).

– Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. servers).

– Het verzorgen van data-analyse, monitoring, statistieken (o.a. Google Analytics).

– Het verzorgen van communicatie via het verspreiden van nieuwsbrieven, messaging services (o.a. Mailchimp, Elementor, Siilo Medical Messenger).

– Het verzorgen van beveiliging van systemen en services.

– Het aanbieden van platformen voor marketing.

Bij het verlenen van hun diensten handelen de verwerkers volgens de instructies van Nova Vida Recovery. De verwerkers zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.

MEDEDELING AAN DERDEN

Nova Vida Recovery behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Nova Vida Recovery kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën van derden verstrekken voor zover deze informatie nodig is voor de doeleinden zoals hoger opgesomd: 

– Het Nova Vida Recovery Team dat op de website voorgesteld wordt, met het oog op het verstrekken van de Diensten.

– Zorgverstrekkers en deskundigen, op uw specifiek verzoek of ter bescherming van de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen.

– Overheidsinstanties en -autoriteiten in verband met wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen.

De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Jouw gegevens kunnen bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat Nova Vida Recovery uw persoonsgegevens moet mededelen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet, waarvan Nova Vida Recovery uitgaat dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin Nova Vida Recovery betrokken wordt. Nova Vida Recovery zal in redelijkheid proberen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij wettelijke beperkingen dit niet toelaten.

Indien Nova Vida Recovery zou betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, of bij een gehele of gedeeltelijk reorganisatie of het stoppen van haar activiteiten, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Nova Vida Recovery zal in alle redelijkheid proberen jou hiervan op de hoogte te stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, en worden onderworpen aan een ander privacybeleid. Maar je erkent dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.      

UW RECHTEN

Nova Vida Recovery onderwerpt u niet aan geautomatiseerde beslissingen. U beschikt over de volgende rechten onder de GDPR:

Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (zie paragraaf 1).

– Recht van inzage: u kan steeds inzage hebben in de persoonsgegevens die Nova Vida Recovery over u verwerkt, of controleren of deze zijn opgenomen in de database.

Recht op verbetering: Nova Vida Recovery neemt alle redelijke maatregelen met het oog op het actueel houden van uw gegevens. Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht Nova Vida Recovery te verzoeken om deze te verbeteren.

Recht van bezwaar: u kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wegens ernstige en legitieme redenen.

Recht op verwijdering: u kan op elk moment verzoeken voor de verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van deze die Nova Vida Recovery wettelijk verplicht is te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking: u kan eveneens voor een beperking van de verwerking verzoeken o.m. wanneer u bezwaar heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die Nova Vida Recovery verwerkt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar info@novavidarecovery.be of door gebruik te maken van het onderdeel contact op de website. Nova Vida Recovery zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien Nova Vida Recovery niet in staat is om uw verzoek te behandelen binnen de termijn van een maand, zal zij u hierover informeren met opgave van de redenen, bijvoorbeeld de complexiteit van uw verzoek of het groot aantal verzoeken dat zij op dat moment ontvangt.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens een vordering tot schadevergoeding instellen voor de Belgische burgerlijke rechtbanken.

BEVEILIGING

Nova Vida Recovery heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website zo veel mogelijk te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Nova Vida Recovery neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door u worden meegedeeld, te verzekeren. U erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Nova Vida Recovery niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou leiden door een onrechtmatig of foutief gebruik van uw persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kan Nova Vida Recovery uw persoonlijke gegevens delen met derden die gevestigd zijn in een niet-EER-land. In dat geval zal Nova Vida Recovery dergelijke gegevens alleen doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en binnen de toegestane grenzen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de doorgifte plaatsvindt op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, of door passende waarborgen te bieden door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming  (de zogenaamde modelcontractbepalingen) zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

U kunt contact opnemen met Nova Vida Recovery op het volgende adres: info@novavidarecovery.be indien u inzicht wenst te krijgen in de passende maatregelen.

UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Nova Vida Recovery kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan u te bezorgen via de website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbanken op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals onderaan weergegeven in dit document. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan het Privacybeleid, stop dan onmiddellijk het gebruik van de website, en vraag de verantwoordelijke voor de verwerking om je persoonsgegevens te schrappen zoals hierboven beschreven.

GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

Indien Nova Vida Recovery zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, dan wil dat niet zeggen dat Nova Vida Recovery afstand van haar rechten heeft gedaan, die zij heeft volgens dit Privacybeleid heeft. 

De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Nova Vida Recovery zal deze bepaling vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, gaat u ermee akkoord dat beide partijen dit in onderling overleg proberen op te lossen, en waar aangewezen, met behulp van bemiddeling.

 Privacybeleid laatst bijgewerkt op 2020 – 06 – 04. 

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!