ZORG​

voor familie, partner en kinderen

Vaak zijn het de naasten van de verslaafde die problemen signaleren en zijn zij het die als eersten aankloppen bij de hulpverlening. 

Zij spelen een grote rol in het proces en zijn daardoor een belangrijke bron van informatie.

In de meeste gevallen zijn zij bereid om betrokken te worden bij de behandeling.

Nova Vida Recovery biedt vijf programma’s aan om deze naasten te ondersteunen.

VORMING: INFOMOMENT ROND VERSLAVING 

‘Verslaving’ wordt snel in de mond genomen, maar wat betekent verslaving eigenlijk? Hoe komt men op dit punt? Hadden we het kunnen voorkomen? Wat doen we beter niet en hoe kunnen we ondersteuning bieden? Vaak hebben we meer vragen dan antwoorden. Tijdens deze sessies hopen we je maximaal te informeren over wat je kan verwachten en hoe je het best kan handelen. De bedoeling van deze momenten is om meer inzichten te verwerven, wegwijs te geraken en sterker te staan als naaste van een persoon met een afhankelijkheidsprobleem. 

Deze vormingen zijn kosteloos en vinden regelmatig plaats. 

Een vormingsprogramma voor de familie van de verslaafde beoogt hen zo duidelijk mogeljk te informeren. Twee jongeren op stoel luisteren aandachtig naar wat expert uitlegt op een groot scherm.
Familie programma's richten zich speciaal tot alle familieleden (kinderen, partner, ouders..) van de verslaafde. Alle deze generaties staan samen rond de expert.

FAMILIEBIJEENKOMSTEN 

Deze bijeenkomsten geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen tussen lotgenoten. Vaak heeft de familie reeds een lange weg alleen moeten afleggen. Gevoelens van schaamte, schuld, vertwijfeling worden ook door de familie ervaren. 

Het is niet alleen kwestie van herkenning maar ook van erkenning. 

Daarom organiseren we tweewekelijks familiebijeenkomsten waarbij ervaringen kunnen worden gedeeld en handvatten worden aangereikt om met de verslaving van een naaste en diens herstel om te leren gaan. 

SYSTEEMGESPREKKEN

Bij systeemgesprekken staat het individu (de verslaafde) niet meer centraal, maar de bubbel waarvan hij deel uitmaakt.

Doorheen de tijd is er in de meeste gevallen een dynamiek ontstaan binnen het systeem die eventueel zelfs het verslavingsproces heeft bevorderd.

Daarom vinden we het uitermate belangrijk dat de mogelijkheid wordt geboden om naast individuele sessies, ook systeemgesprekken te organiseren, om samen tot gezondere verbindingen te komen. 

Systeemgesprek als therapie richt zich tot de (familie) bubbel waartoe de verslaafde behoort. Twee vrouwen en man op stoel in gesprek met therapeut.
Familietussenkomst als methodiek bij behandeling van verslaving om het probleembesef van de verslaafde te vergroten. Twee kinderen en de partner omringen een man die radeloos op de sofa zit.

FAMILIETUSSENKOMST 

Dit is een methodiek die we kunnen voorstellen wanneer de persoon de ernst van het probleem volledig naast zich neerlegt. Hij/zij maakt gebruik van allerlei afweermechanismen waar de familie of directe naasten machteloos tegenover staan. 

De impact van de familie kan groot zijn indien de rangen zich sluiten en er een duidelijk afgesproken plan bestaat. Deze methodiek mag niet verward worden met een gedwongen opname. Het is de bedoeling om door een gezamenlijk initiatief van de omgeving het probleembesef bij de cliënt te vergroten. 

Een goede voorbereiding waarbij eenieder zijn rol opneemt is hierbij cruciaal. 

KINDERWERKING

Ook jonge kinderen krijgen binnen Nova Vida Recovery de nodige aandacht.

Een verslaving treft namelijk het hele gezin en zeker jonge kinderen zijn erg kwetsbaar omwille van het feit dat ze nog in volle ontwikkeling zijn.

Bovendien is er een grotere kans dat zij later zelf een verslaving gaan ontwikkelen. Hoe vroeger je dus kan ingrijpen, hoe beter.

Onze kindertherapeut kan met hen aan de slag gaan, op een niveau aangepast aan het kind d.m.v. spel en tekeningen. Ook wanneer de persoon in kwestie zelf nog niet gemotiveerd is om aan zijn herstel te werken, is het zinvol dat kinderen toch reeds de nodige ondersteuning krijgen.

Aandacht voor jonge kinderen is essentieel bij behandeling van een verslaving. Een kindertherapeut gaat met hen aan de slag d.m.v. een spel.

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!